Omgang met Privégegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Tevens informatie die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door opmerkingen bij het inschrijfformulier in te vullen, zoals medische en/of psychische klachten.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten, prijzen en producten
• Voor een snelle communicatie met alle cursisten maak ik gebruik van een groepsapp. Je wordt daar alleen aan toegevoegd als je daar toestemming voor geeft.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
• Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
• Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden:
• Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
• In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals behandelaar(s), of andere derden die worden ingeschakeld. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Voor de rest worden gegevens alleen met derden gedeeld met jouw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER:
• De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je emailadres wordt buiten de EER verwerkt door Mailchimp die gevestigd is in U.S. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Zie daarvoor de privacy beleid en algemene voorwaarden van Mailchimp.
• Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
• Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek .

Klachten:
• Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je met mij opnemen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
• Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Gebruik beeldmateriaal
• Op de website zijn foto’s van cursisten geplaatst. Als deze foto’s vervangen zouden worden heb je het recht om te weigeren om (herkenbaar) op de foto te gaan.